OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných  strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: 

Čokltika, IČO: 55895589, Hviezdoslavova 152/49 Bojnice 97201 , zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu Prievidza, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim. Predmetom tejto  zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu  predávajúceho.  

Kontaktné údaje predávajúceho:  

Čoklitka, IČO: 5589589, Hviezdoslavova 152/49 Bojnice 97201, zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu Prievidza,  

DIČ: 112928310  

Prevádzka: Hviezdoslavova 152/49 Bojnice 97201  

Telefón: +421 919124102  

Email: trickotricko1@gmail.com 

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej  zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v  písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a  reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito  obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú  byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej  doby a pod.)  

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou  rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá  súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná  služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody. 

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v  stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu  za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do  vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.  

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená  na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena  sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte  neprišlo k dodaniu tovaru. 

1.5. Pre všetky produkty na našom elektronickom obchode platia bezpečnostné riziká.  Všetky produkty a ich používane môže predstavovať pre užívateľa riziko na zdraví, živote  alebo majetku. Súhlasom s obchodnými podmienkami akceptujete, že používanie a  vlastnenie uvedených výrobkov predstavuje bezpečnostné riziko, ktoré plne akceptujete.  Objednávkou a/alebo používaním výrobkov z nášho elektronického obchodu prijímate, že  ste boli plne informovaní o uvedených rizikách, ktoré môže zahŕňať riziko choroby, zranení,  invalidity alebo až smrti. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za všetky dôsledky, ktoré môžu  vzniknúť pri objednaní a/alebo používaní produktov z nášho elektronického obchodu.  

1.6. Pred každým použitím výrobku z nášho elektronického obchodu musí byť výrobok  bezpečne otestovaný. Ak si užívateľ nie je úplne istí, ako produkt správne otestovať,  prosíme ho, aby produkt nepoužíval a informoval nás o tejto skutočnosti.  

1.7. Spoločnosť prevádzkujúca elektronický obchod nepreberá žiadnu zodpovednsť za  nepriame alebo priame škody, vzniknuté pri používaní produktov zakúpených na našom  elektronickom obchode, bez ohľadu na to, či kupujúci alebo tretia osoba tieto  

produkty používali správne alebo nesprávne. Toto výlúčenie je uplatniteľné v maximálnom  možnom rozsahu povolenou legislatívou.  

1.8. V prípade uplatnenia zodpovednosti za škodu voči spoločnosti. Spoločnosť obmedzuje  svoju zodpovednosť za škody na trojnásobok trhovej hodnoty produktu.  

1.9 Spoločnosť prevádzkujúca elektronický obchod sa snaží poskytovať čo najpodrobnejšie a  najpresnejšie popisy produktov a ich fotografie. Spoločnosť sa  

však nedokáže zaručiť za úplnú presnosť informácií a fotografií produktu. V balení sa môžu  nachádzať mierne odchýlky, keďže niektoré výrobky môžu pochádzať od rôznych  dodávateľov, avšak uvedené odchýlky žiadnym spôsobom neovplyvňujú kvalitu alebo  funkčnosť produktov predávaných prostredníctvom nášho elektronického obchodu.  

 1. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY  

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo  forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky  predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný  prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok,  uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).  

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná  správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len  „potvrdenie doručenia objednávky“). V prípade potreby je možné, že na e mailovú adresu  kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky. 

2.3. Potvrdenie o odoslaní objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola  doručená objednávka, a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej  len „akceptácia objednávky“).  

2.4. Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je  predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o  pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a  údaje o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto  doručenia pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno,  sídlo, IČO a podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje. 

2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou  alebo písomnou formou.  

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom  informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách,  týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak,  že:  

 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom  použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,  
 2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho a v č 1 týchto obchodných areklamačných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu  predávajúceho,  
 3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt  kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty ačíslo faxu, ak ich  má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v  č 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  
 4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo  služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných  areklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho,  
 5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých  ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu  primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu,  dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky  nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť  informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu  predávajúceho,  
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa  predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch  uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval 

v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  9. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote  a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej  podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  

 1. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v č 10 a v  prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci  

zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho  

 1. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené  s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy  uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o  ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj  náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť  prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu  predávajúceho,  

10.o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie  podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od  zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona  o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického  obchodu predávajúceho,  

11.o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v  čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej  podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  

12.o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a  623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu  predávajúceho,  

13.o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa  prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo  predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách  poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc 

poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu  predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené  na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  

14.o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o  spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na  príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,  

15.o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu  uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej  platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického  obchodu predávajúceho,  

16.o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z  kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej  stránke elektronického obchodu  

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené  na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 17.o povinnosti  kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť  predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy  vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke  elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných  podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu  predávajúceho, 18.o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na  zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej  stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných  podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu  predávajúceho,  

19.o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci  vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a  reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického  obchodu predávajúceho,  

20.o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému  alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval  na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto  obchodných  

A reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho, 

21.o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony  popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  

22.o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je  kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na  

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  

o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na  príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho.  

2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e)  týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné  náklady alebo poplatky uhradiť. 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO  

3.1. Predávajúci je povinný:  

23.a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať  kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť  prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,  

24.b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, 25.c) zaslať potvrdenie  o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail. Potvrdenie je povinný  zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6. vrátane formuláru  na odstúpenie od kúpnej zmluvy.  

26.d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej  forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie  doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako  napríklad návod v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.  

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný  tovar.  

3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci  dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými  a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou  predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od  kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo 

storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny  kupujúcim alebo jej časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť všetky platby a teda už  uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a  iných nákladov a poplatkov v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od  kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa  zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej  časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní  odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu. 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO  

4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je  súčasťou objednávky.  

4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a  mieste dohodnutom zmluvnými stranami.  

4.3. Povinnosti kupujúceho:  

27.a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti,  vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,  

28.b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný  

29.c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním  poverenej osoby.  

 1. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY  

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá  dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície.  

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo  dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto  povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej  primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej  lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím  lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.  

5.4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy  alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto“). Kupujúci je  povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo  

jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo  iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). 

5.5. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je  povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou  splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny,  o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie  tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia  tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa  rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou  splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a  odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.  

5.6. Kupujúci môže skontrolovať obsah zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v  prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je  povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe  a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným  záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s  vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných  a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním  určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne  vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.  

5.7. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v  bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je  povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od  okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na  bankový účet, ktorý určí kupujúci.  

 1. KÚPNA CENA  

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a  predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). V  

prípade ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za  identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky  kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke  novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie  

novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby  došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.  

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie  tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste  dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v  akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím  tovaru. 

6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa  považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet  predávajúceho.  

6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v  lehote podľa kúpnej zmluvy.  

6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí  predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany  sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.  

6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a  predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 

 1. NADOBUDNUTIE  

VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE  

7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za  tovar.  

7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim  od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí  včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar  neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.  

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE)  

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu  tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu  odstrániť.  

8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada  týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú  neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  

8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu  nespôsobí závažné ťažkosti. 

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol  riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od  kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné  vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší  počet vád tovar riadne užívať.  

8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny  tovaru. 

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622  Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a  právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto  obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné  podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal  možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.  

8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby.  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej  republiky.Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný  servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na  požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.  

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho,  teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený  s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru  vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v  súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona  Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a  reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a  kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich. 

8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný  poriadok.  

8.10. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,  vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u  predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.  

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni  predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne  predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo  podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len  „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie  reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu  predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky  na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie  pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady  tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633  Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby  oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“).  Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho  žiadosť predávajúci. 

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína  dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:  

30.a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu 31.b)  doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe  

32.c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu,  ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie  

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu  alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12  písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku  potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo  treťou osobou určenou predávajúcim.  

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu  alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa  prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej  potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej  lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie  predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení  reklamácie predávajúcemu.  

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie  tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej  podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí  spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a  reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu  vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov  diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť  kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez  zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o  uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie  reklamácie iným spôsobom.  

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §  623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o  svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo  svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci  alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m)  Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v  odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru  najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu  vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v 

odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu  reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty  na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa  

prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy  predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na  vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu  výrobku za nový výrobok.  

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej  zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca  alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou  alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na  výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu  nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením  tovaru.  

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy  a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení  reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci  tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,  náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne  vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak  kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú  vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia  tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo  dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru,  ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu  nemožno zamietnuť.  

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol  predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k  okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.  

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s  rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné  ťažkosti. 

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:  

33.ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu  tovaru do konca záručnej doby tovaru, 

34.ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, 35.ak vada  tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou,  vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,  

36.ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním  starostlivosti o tovar,  

37.ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v  rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého  používania tovaru,  

38.ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými  udalosťami,  

39.ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,  

40.ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či  atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 41.ak vada tovaru vznikla  zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.  

8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie  jedným z nasledujúcich spôsobov:  

42.a) výmenou tovaru,  

43.b) vrátením kúpnej ceny tovaru,  

44.c) odovzdaním opraveného tovaru,  

45.d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,  

46.e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 47.f) odôvodneným  zamietnutím reklamácie tovaru.  

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení  reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia  reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo  donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať  kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom  a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o  vybavení reklamácie.  

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne  prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v  darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2  mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej 

exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka  je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.  

8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci  nemohol požívať tovar.  

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia  nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci  doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie  sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.  

8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia  kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim  spôsobom:  

48.a) predávajúci vadný tovar vymení alebo  

49.b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady  

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15.  týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia  vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.  

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú  odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu,  aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od  rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok  reklamáciu nasledujúcim spôsobom:  

50.výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,  alebo  

51.v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu  vrátením kúpnej ceny za tovar.  

8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo  pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu  tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a  obchodných podmienok, akým spôsobom má byť  

reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar  rovnakých alebo lepších technických parametrov.  

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení  reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto  reklamačných a obchodných podmienok. 

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt  jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.  

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt  viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.  

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil  svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto  reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok  reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého  druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.  

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia  pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona  102/2014.  

9.1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA  

52.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný  oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska  vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.  

53.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný  oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,  číslo telefónu a mailovú adresu.  

54.Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj  zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na emailovej adrese trickotricko1@gmail.com 

55.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ  

bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho  súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude  vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných  údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci  ako jedna zo zmluvných strán.  

56.Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj  súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä  tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej  sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a  spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania  informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. 

57.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať  v súlade splatnými právnymi predpismi SR. 58.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ  osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných  podmienkach. 59.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na  iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a  zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá  účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli  získané na iné účely. 60.Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto  reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania  osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí  bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných  údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1  mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.  

61.Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred  odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a  nezameniteľným spôsobom oznámil:  

62.svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných  podmienok,  

63.identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu  objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii, 64.účel spracúvania osobných  údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,  

65.že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu  trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou  osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú  adresu ak je kupujúci právnickou osobou,  

66.že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť, 67.Predávajúci vyhlasuje, že  bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý  neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude  obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani  

podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti  ustanovenej predávajúcemu.  

68.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať  69.potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané, 70.účel  spracúvania osobných údajov,  

71.vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v  informačnom systéme a ojeho stave v rozsahu:  

72.identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, 

73.identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných  údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,  

74.vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho  osobné údaje na spracúvanie,  

75.vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom  spracúvania,  

76.doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania  osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených  záujmov v rozsahu najmä  

77.poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak  predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ,  oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje  vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej  zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi  kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,  

78.informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné  údaje poskytnuté,  

 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje  sprístupnené,  

79.formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,  

80.tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos  osobných údajov,  

81.opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú  predmetom spracúvania,  

82.likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom  spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,  

83.likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu  ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR. 84.Kupujúci na základe bezplatnej  písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:  

85.spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané  na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,  

86.využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom  styku, alebo

87.poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.  

88.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať  voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených  dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom  chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním  osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že  námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých  spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to  okolnosti dovolia.  

89.Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má  právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho,  ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá  výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci  má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou  od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho  vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená  osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v  lehote podľa ods. 18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v  prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie  oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas  existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke  kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na  zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.  

90.Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje  svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú  elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa  jej odoslania.  

91.Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o  tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na  právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.  

92.Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto č týchto  obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa  ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo  požiadavky.  

93.Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi  dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov. 94.Predávajúci oznamuje týmto  kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa  predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným  tretímstranám, resp. okruhu príjemcov:

Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo:  105158/B  

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY  

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho,  vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak  výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností  predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri  vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný  dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je  povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný  ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej  zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov  uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci  povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v  lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.  

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. §  7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len  Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru,  resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní  elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne  splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na  diaľku.  

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať  obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v  rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý  kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti  objednaného tovaru alebo pokiaľ  

95.a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia  posledného dielu alebo posledného kusu,  

96.b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa  prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,  

97.c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa  prevzatia prvého dodaného tovaru. 

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred  začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.  

10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim  pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom  trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a  reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak  oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň  lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.  

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a  reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia  od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,  najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,  spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú  adresu kupujúceho.  

10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá  doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné  požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením  doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10  ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je  predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez  zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať  predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak  predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej  osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok  sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň  lehoty.  

10.10. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo  predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v  prípade ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil  povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.  

10.11. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého  zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie  vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si  predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť  

od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

10.12. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom,  aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe  vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.  

10.13 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci  nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:  

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru  vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu  ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po  dodaní porušený,  
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov,  kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ  tento obal rozbalil, 
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho  poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol  riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od  zmluvy.  

10.14. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia  pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.  

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať  písomnú formu  

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme  e-mailových správ.  

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú  príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole  vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.  

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu  uzavretím kúpnej zmluvy.  

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil,  že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich,  porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 

12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že  predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak  predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ  

môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia  sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú  ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať  spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online  prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.  

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie  nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a  predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20  EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu  nákladov.  

Dôležité odkazy a prílohy (kliknutie na odkaz): Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na  diaľku